Ministerstvo zdravotníctva dnes zverejnilo všetkých 11 fáz očkovanie proti COVID-19. Prioritu budú mať starší občania a ľudia s vážnými zdravotnými problémami. Jednotlivé fázy sú rozdelené do vekových skupín po piatich rokoch. Odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky musí uplynúť aspoň 28 kalendárnych dní.

Vyplýva to z najnovšej zverejnenej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorá určuje kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

1. FÁZA

 1. zdravotníckym pracovníkom
 2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom
 3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb
 4. terénnym sociálnym pracovníkom
  5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v
  nemocnici
  6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej
  zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom
 5. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
 6. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou
  b) osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní
  c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo
  osobe s ochorením podľa bodu E písm. b)
  d) očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu
  1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení
  sociálnych služieb podľa osobitného predpisu a vykonáva sa priamo
  v zariadení sociálnych služieb,
  2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa
  zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie
  stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie
  zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 7. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie
  zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia
  vykonáva
  4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých
  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou
  formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí

2. FÁZA

Vakcína sa podá osobe, ktorá
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov.

3. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo druhej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 75 rokov

4. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze alebo tretej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 65 rokov

5. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze alebo v
štvrtej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho
objednávkového systému a je osobou so závažnou chorobou významne
zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez
ohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou
riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
1. onkologický v štádiu liečby ochorenia
2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
3. s transplantáciou solídnych orgánov
4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT)
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu
GOLD C,D
6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal
v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej
poruchy
8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami
reštrikčných ochorení srdca
11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na
minimálne 2 orgánoch
12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter
13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35
15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu
infekcie na ostatných)
16. s cirhózou pečene
17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a
vyžadujúci substitučnú liečbu
18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu
a substitučnú liečbu
19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex
vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna
skleróza a iné
20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným
znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických
a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu
22. so závažnými poruchami hemokoagulácie
23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.
tuberkulóza)

6. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze
alebo piatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho
objednávkového systému a je osobou so stredne závažnou chorobou
zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez
ohľadu na vek; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou
riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii
2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu
myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu
GOLD A,B
6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie
7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu
9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS
11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
12. s obezitou – BMI vyšší ako 30
13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu
infekcie na ostatných)
14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a
nevyžadujúci substitučnú liečbu
16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a
substitučnú liečbu
17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických
gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú
liečbu
18. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

7. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze,
piatej fáze alebo šiestej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je učiteľom s vekom najmenej 55 rokov

8. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze,
piatej fáze, šiestej fáze alebo siedmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov

9. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej
fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze alebo ôsmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je učiteľom

10. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze,
piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze alebo deviatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 45 rokov

11. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze,
piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze alebo desiatej
fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 18 rokov

Na očkovanie je nutné prihlásiť sa prostredníctvom centrálneho objednávkového systému uverejneného na webovom sídle www.korona.gov.sk.

Foto: Pixabay | Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky