Od polnoci zo stredy (24.11.) na štvrtok (25.11.) sa zavádza celoštátny lockdown pre všetkých. V celej krajine začína platiť núdzový stav a to až na 90 dní. V rámci núdzového stavu sa na najbližšie dva týždne, do 9. decembra, zavádza prísny zákaz vychádzania.

Aj keď si mnohí mysleli, že zákaz vychádzania už nikdy nepríde, bohužiaľ, máme ho tu aj túto zimu. Premiér Heger bol vo vyjadreniach veľmi optimistický a tvrdí, že po 2 týždňoch budeme môcť uvoľňovať. Hlavný hygienik ale nedúfa, že po tak krátkom čase by sme videli reálne výsledky v číslach nakazených a hospitalizovaných.

PREHĽAD VÝNIMIEK

 • V čase od 05. 00 hod. do 20.00 hod. na cestu do zahraničia a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
 • Na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť.
 • Na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obchodného miesta uvedených prílohe č. 1 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť.
 • Na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť.
 • Na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, na cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť.
 • Na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť.
 • Na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť.
 • Na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia.
 • Na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku.
 • V čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka základnej školy, strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia.
 • V čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy.
 • V čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta podľa bodov 14 až 16 a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod do 20.00 hod na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod do 20.00 hod na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti a cestu späť.
 • Na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť.
 • V čase od 05.00 h. do 20.00 h. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť.
 • V čase od 05.00 h. do 20.00 h. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a cestu späť.
 • V čase od 05.00 h. do 20.00 h. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru výberového konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu späť.
 • Do 26. novembra na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto návšteva začala pred začiatkom obmedzenia podľa bodu C. 1. tohto uznesenia.
 • Cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti.
 • Na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť.
 • Cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť.

Zdroj: korona.gov.sk