Vláda prijala nepopulárne rozhodnutie, aj napriek tomu, že viac ako 2 milióny Slovákov sa dali zaočkovať proti ochoreniu Covid-19. Bohužiaľ, stále je to málo a situáciu v nemocniciach absolútne nezvládame. 

Núdzový stav je zatiaľ prijatý na 90 dní, celoštátny lockdown na 14 dní, po 10. dňoch sa situácia bude vyhodnocovať a ak krivka incidencie bude klesať, opatrenia sa uvoľnia, avšak len pre očkovaných.

KTORÉ OBCHODY a SLUŽBY môžete navštevovať aj počas zákazu vychádzania? (od 05:00 do 01:00 hod.)

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu
 • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín
 • predajne drogérie
 • predajne obuvi
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne
 • predajne novín a tlačovín
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • práčovne a čistiarne odevov
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadosti na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení
 • taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb
 • zberné dvory
 • obchodné miesta sieťových odvetví
 • služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania
 • predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb
 • prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR
 • prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR

Zdroj: korona.gov.sk | Foto: Pixabay